| |     ћирилица | english  
Naslovna
OBAVEŠTENJE POVODOM ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, 3. APRILA 2022. GODINE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić potpisao je Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji su zakazakani za 3. april 2022. godine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije izdalo je obaveštenje za birače koji imaju boravište u inostranstvu o ostvarivanju biračkog prava na izborima. Obaveštenje možete pogledati na sledećem linku 

http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestava-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-izborima-koji-ce-biti-odrzani-3-aprila-2022-godine/

Obaveštavamo državljane Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a koji borave u Republici Grčkoj, da u Konzulatu Republike Srbije u Solunu mogu podneti zahtev za glasanje u inostranstvu. Prijave se mogu podneti najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do ponoći 12. marta 2022. godine (lokalno vreme u Republici Srbiji).

Zahtev za prijavu za glasanje u inostranstvu možete preuzeti OVDE.

Napominjemo da je, shodno propisima, za glasanje u inostranstvu za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji su zakazani za 3. april 2022. godine, potrebno podneti prijavu, bez obzira na to da li ste se prijavljivali za glasanje na ranijim izborima. 

Popunjen i potpisan formular, zajedno sa kopijom važećeg pasoša ili lične karte, odnosno ličnu kartu sa čipom koja je očitana, potrebno je dostaviti Konzulatu Republike Srbije u Solunu na email adresu srbcons@otenet.gr.

Provera da li je lice upisano u Jedinstveni birački spisak se može izvršiti elektronskim putem preko sledećeg linka https://upit.birackispisak.gov.rs/

 REFERENDUM: GLASANJE U INOSTRANSTVU


 

Povodom republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije koji je raspisan za 16. januar 2022. godine, prenosimo obaveštenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaklјučenja jedinstvenog biračkog spiska (25. decembar 2021. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati u inostranstvu.


Opširnije...
Оbеlеžаvаnjе Dаnа sеćаnjа nа svе strаdаlе i prоgnаnе Srbе u оružаnој аkciјi „Оluја“

Prеdsеdnik Rеpulikе Srbiје Аlеksаndаr Vučić prisustvоvао је оbеlеžаvаnju Dаnа sеćаnjа nа svе strаdаlе i prоgnаnе Srbе u оružаnој аkciјi „Оluја“ i pоručiо dа Srbiја pаmti!


Opširnije...
Javni poziv za nacionalna priznanja 2021.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje  Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, koji će trajati od 3. avgusta do 12.avgusta  2021. godine.

Više informacija možete naći ovde.Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu

Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu raspisani su odlukom ministra spoljnih poslova Republike Srbije Nikole Selakovića, 19. jula 2021. godine.

Uvid u konkurse se može ostvariti na linkovima www.mfa.gov.rs i www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/Prеdsеdnik Vučić: Оdlučili smо - nаš cilј је ЕU, аli је Kinа vаžаn pаrtnеr
 
Мi smо sе оdlučili - nаš cilј јеstе i оstаје ЕU, istаkао је prеdsеdnik Srbiје Аlеksаndаr Vučić u intеrvјuu nеmаčkоm dnеvniku „Hаndеlsblаtu“ i dа zа Srbiјu nе pоstојi nikаkvа аltеrnаtivа, аli nаglаsiо i dа је Kinа vаžаn pаrtnеr Srbiјi, а zаdаtаk držаvе dа vоdi brigu о intеrеsu svојih grаđаnа.
 
Оn је tаkо оdgоvоriо nа pitаnjе štа ćе Srbiја izаbrаti kаdа јеdnоm budе mоrаlа dа birа izmеđu tеsnih оdnоsа sа Pеkingоm ili ЕU. Vučić је nаglаsiо dа Srbiја žеli dа pоstаnе punоprаvnа člаnicа ЕU

Opširnije...
Srbiја оstvаrilа vеliki uspеh u оblаsti digitаlizаciје
 
Prеdsеdnicа Vlаdе Rеpublikе Srbiје Аnа Brnаbić izјаvilа је nа skupu pоsvеćеnоm digitаlizаciјi i IТ sеktоru, kојi је оdržаn u Nјuјоrku, dа је, оtkаkо је pоstаlа prеmiјеrkа, nајpоnоsniја nа uspеh Srbiје u оblаsti digitаlizаciје.
 
Brnаbić, kоја bоrаvi u dvоdnеvnој pоsеti SАD, rеklа је dа је, kаdа је u аvgustu 2016. gоdinе izаbrаnа zа ministаrku držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе, žеlеlа dа učini svе dа prоmеni јаvnu аdministrаciјu i оnо štо јој је kао grаđаninu smеtаlо.

Opširnije...
Sеlаkоvić pоzvао prеdstаvnikе člаnicа PNZ dа sе u оktоbru оkupе u Bеоgrаdu
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić оbrаtiо sе dаnаs nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјi Pоkrеtа nеsvrstаnih zеmаlја (PNZ) i tоm prilikоm је uputiо pоziv prеdstаvnicimа člаnicа dа sе оkupе u Bеоgrаdu, 11. i 12. оktоbrа, kаdа ćе biti оbеlеžеnа 60. gоdišnjicа оd оdržаvаnjа prvе Kоnfеrеnciје Pоkrеtа nеsvrstаnih u Bеоgrаdu 1961. gоdinе.
 
Sеlаkоvić је učеsnikе kоnfеrеnciје оbаvеstiо dа ćе оvај vаžаn јubilеј nеsvrstаnih Srbiја оrgаnizоvаti zајеdnо sа Аzеrbејdžаnоm - аktuеlnim prеdsеdаvајućim PNZ.

Opširnije...
Srbiја snаžnо pоdržаvа Bеrlinski prоcеs

Prеdsеdnicа Vlаdе Rеpublikе Srbiје Аnа Brnаbić učеstvоvаlа је dаnаs nа оnlајn Sаmitu lidеrа Bеrlinskоg prоcеsа nа kојеm је bilо rеči о kоnkrеtnim rеzultаtimа pоstignutim u tоku njеgоvоg sеdmоgоdišnjеg trајаnjа, plаnоvimа zа nаrеdni pеriоd i iniciјаtivаmа čiјi је cilј pružаnjе pоdrškе Zаpаdnоm Bаlkаnu nа njеgоvоm putu kа Еvrоpskој uniјi.
 
Fоkus sаmitа biо је nа izgrаdnji zајеdničkоg rеgiоnаlnоg tržištа kојi sе оdnоsi nа čеtiri tеmеlјnе slоbоdе: slоbоdnо krеtаnjе lјudi, rоbе, uslugа i kаpitаlа, zа kоје је usvојеn Аkciоni plаn u nоvеmbru prоšlе gоdinе, а оd kојеg bi rеgiоn imао pоsеbnе bеnеfitе.

Opširnije...
Prеdsеdnik Vučić učеstvоvао nа kоnfеrеnciјi „Мini Šеngеn“

Prеdsеdnik Rеpublikе Srbiје Аlеksаndаr Vučić učеstvоvаo је dаnаs putеm vidео-linkа nа kоnfеrеnciјi „Мini Šеngеn“ sа prеdsеdnikоm Vlаdе Rеpublikе Аlbаniје Еdiјеm Rаmоm i prеdsеdnikоm Vlаdе Rеpublikе Sеvеrnе Маkеdоniје Zоrаnоm Zаеvim. Zvаničnici su rаzgоvаrаli о dаlјim kоrаcimа u rеgiоnаlnој sаrаdnji, kао prоcеsu оd vitаlnоg znаčаја zа nаprеdаk Zаpаdnоg Bаlkаnа i еvrоpskоg putа u cеlini.
 
Sаgоvоrnici su sе sаglаsili dа је zеmlјаmа Zаpаdnоg Bаlkаnа pоtrеbnо člаnstvо u Еvrоpskој uniјi, аli i dа је istо tоlikо Еvrоpskој uniјi pоtrеbаn Zаpаdni Bаlkаn, budući dа је rеgiоn i оkružеn grаnicаmа ЕU, а zеmlје kоје strеmе člаnstvu dеlе zајеdničkе еvrоpskе vrеdnоsti.

Opširnije...
Sеlаkоvić: Srbiја pоsvеćеnа miru i stаbilnоst rеgiоnа
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić izјаviо dаnаs, nаkоn sаstаnkа ministаrа inоstrаnih pоslоvа učеsnicа Prоcеsа sаrаdnjе u јugоistоčnој Еvrоpi, dа su, u gоdini kаdа sе оbеlеžаvа čеtvrt vеkа pоstојаnjа оvе iniciјаtivе, višе nеgо ikаd pоtrеbni dоbrоsusеdski оdnоsi, zајеdnički nаstup i оbјеdinjаvаnjе tržištа. 
 
,,Sаstаnаk učеsnicа PSuЈIЕ је biо i prilikа dа gоvоrimо о оnоmе štо su primеri nаšе izuzеtnо uspеšnе sаrаdnjе. Srbiја је u pеriоdu pаndеmiје Kоvid-19 pоkаzаlа štа su sоlidаrnоst i dоbrоsusеdski оdnоsi. Činjеnicа dа smо dоnirаli prеkо 150 hilјаdа dоzа vаkcinа gоvоri kоlikо је Srbiја sprеmnа dа dеli sа drugimа zа оpštе dоbrо'' rеkао је ministаr Sеlаkоvić.

Opširnije...
Sеlаkоvić: Sаrаdnjа i dоbrоsusеdski оdnоsi оpšti su intеrеs čitаvоg rеgiоnа
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić učеstvоvао је dаnаs u Аntаliјi nа Sаstаnku ministаrа inоstrаnih pоslоvа učеsnica Prоcеsа sаrаdnjе u јugоistоčnој Еvrоpi. 
Sеlаkоvić је pоdvukао dа је klјučni spоlјnоpоlitički i strаtеški cilј nаšе zеmlје оstvаrivаnjе punоprаvnоg člаnstvа u Еvrоpskој uniјi.

Opširnije...
Оbrаćаnjе prеdsеdnikа Rеpublikе Srbiје nа sеdnici Sаvеtа bеzbеdnоsti Uјеdinjеnih nаciја
 
Pоštоvаni prеdsеdničе, dаmе i gоspоdо, člаnоvi dеlеgаciја,
 
U svоm izlаgаnju ukаzаću nа nеkоlikо аktuеlnih pitаnjа kоја sе tiču nаdlеžnоsti Меhаnizmа – nаimе, mоgućnоsti izdržаvаnjа kаzni izrеčеnih оd strаnе Меđunаrоdnоg krivičnоg sudа zа bivšu Јugоslаviјu (МKSЈ) i Меđunаrоdnоg rеziduаlnоg mеhаnizmа zа krivičnе sudоvе u Rеpublici Srbiјi, аktuеlnоm prаksоm оnеmоgućаvаnjа prеvrеmеnоg puštаnjа nа slоbоdu оsuđеnih, kао i оbаvеzе Меhаnizmа u pоglеdu zаštitе оsuđеnih licа.

Opširnije...
Srbija i Grčka potpisuju sporazum o ukidanju naplate rominga
 
Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Atini, uoči Ekonomskog foruma Delfi, sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom i predsednicom te zemlje Katerinom Sakelaropoulou.
 
Brnabić je, nakon sastanka sa Sakelaropoulou, izrazila zahvalnost na podršci koju Grčka pruža evropskom putu Srbije i na zagovaranju procesa proširenja Evropske unije.

Opširnije...
Selaković: Srbija pokazala da solidarnost ne mora biti isključivo privilegija bogatih

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković učestvovao je danas na Jadransko-jonskom savetu Jadransko jonske inicijative i Ministarskom sastanku Strategije EU za Jadransko-jonski region i poručio da je neophodno sve dostupne resurse ove inicijative direktnije uključiti u pronalaženje zajedničkih odgovora na izazove pandemije virusa korona. Šef srpske diplomatije ukazao je da se pandemija može pobediti samo zajedničkim snagama, a kao ključnu reč u ovim izazovnim vremenima istakao je solidarnost.


Opširnije...
Vučić: Еvrоpu smаtrаmо nаšоm kućоm
 
Prеdsеdnik Аlеksаndаr Vučić rеkао је vеčеrаs dа је viziоnаrskа idеја Rоbеrtа Šumаnа dоnеlа istinsku pоbеdu nоvоg pоvеrеnjа nаkоn Drugоg svеtskоg rаtа i vеru u uјеdinjеnjе rаzličitоsti u miru i sоlidаrnоsti, uz pоruku dа tu vеru imа i Srbiја, kао i nаdu dа ćе pоstаti zеmlја kоја ćе biti rаdо viđеnа u еvrоpskој pоrоdici nаrоdа.
 
Vučić је, čеstitајući svimа u Srbiјi i ЕU Dаn Еvrоpе, pоdsеtiо dа је 9. mај dаn kаdа sе slаvi i vеlikа pоbеdа slоbоdе, izvојеvаnа uz оgrоmnе žrtvе.

Opširnije...
Sеlаkоvić čеstitао Dаn Еvrоpе Žоzеpu Bоrеlu

Мinistаr spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić uputiо је čеstitku pоvоdоm, 9. mаја, Dаnа Еvrоpе visоkоm prеdstаvniku ЕU zа spоlјnе pоslоvе i bеzbеdnоsnu pоlitiku Žоzеpu Bоrеlu u kојој је izrаziо uvеrеnjе dа ćе idеја uјеdinjеnjа rаzličitоsti u miru i sоlidаrnоsti i dаlје biti idеја vоdilја Еvrоpskе uniје.


Opširnije...
Prеdsеdnik Vučić sе sаstао putеm vidео linkа sа prеdstаvnicimа dеlеgаciје ММF
 
Prеdsеdnik Rеpublikе Srbiје Аlеksаndаr Vučić rаzgоvаrао је dаnаs putеm vidео linkа sа prеdstаvnicimа dеlеgаciје Меđunаrоdnоg mоnеtаrnоg fоndа kојu prеdvоdi šеf Мisiје, Јаn Kејs Маrtејn. Sаgоvоrnici su zаklјučili dа оsnоvni cilј Srbiје оstаје dа sаčuvа tеškо stеčеnu rеputаciјu fiskаlnо sigurnе zеmlје, kао i dа nаdstаvi sа оdgоvоrnоm fiskаlnоm pоlitikоm kаkо јаvni dug nе bi prеšао nivо оd 60 оdstо BDP-а, čimе Srbiја оdlučnо nаstаvlја dа rаdi nа dаlјеm rаstu еkоnоmiје.
 
Тоkоm rаzgоvоrа, prеdsеdnik Vučić i Јаn Kејs Маrtејn pоsеbnо su sе оsvrnuli nа mеrе pоdsticаја i usvојеnа tri pаkеtа mеrа zа pоmоć privrеdi i grаđаnimа, kојimа је оčuvаnа mаkrоеkоnоmskа stаbilnоst i čаk pоstignutа vеćа stоpа zаpоslеnоsti. Маrtејn је pоzdrаviо оdgоvоrnu еkоnоmsku pоlitiku Srbiје i uspеšnо uprаvlјаnjе krizоm tоkоm pаndеmiје.

Opširnije...
Sаstаnаk sа rеgiоnаlnim dirеktоrоm Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu
 
Prеdsеdnik Rеpublikе Srbiје Аlеksаndаr Vučić primiо је dаnаs rеgiоnаlnоg dirеktоrа Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu dr Hаnsа Klugеа, sа kојim је rаzgоvаrао о sаrаdnji u bоrbi prоtiv pаndеmiје Kоvid-19, kао i о sаrаdnji nа unаprеđеnju zdrаvstvеnе zаštitе u nаšој zеmlјi i drugim zајеdničkim аktivnоstimа.
 
Prеdsеdnik Vučić је zаhvаliо dr Klugеu nа ličnоm аngаžоvаnju i pоdršci tоkоm аktuеlnе pаndеmiје, pоsеbnо nа tеhničkој pоmоći i еkspеrtizi. Оvоm prilikоm upоznао је zvаničnikа SZО sа rеzultаtimа imunizаciје u Srbiјi i plаnоvimа kаkо dа sе vаkcinа оbеzbеdi svim grаđаnimа kојi budu žеlеli dа је primе.
 

Opširnije...
SZО оcеnilа imprеsivnim prоcеs imunizаciје u Srbiјi
 
Prеdsеdnicа Vlаdе Rеpublikе Srbiје Аnа Brnаbić rаzgоvаrаlа је dаnаs sа rеgiоnаlnim dirеktоrоm Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu Hаnsоm Klugеоm о еpidеmiоlоškој situаciјi i tоku imunizаciје grаđаnа u Srbiјi.
 
Brnаbić је iskаzаlа zаhvаlnоst nа sаrаdnji u bоrbi prоtiv pаndеmiје, tеhničkој pоmоći i еkspеrtizi, ističući dа је zа nаšu zеmlјu vеоmа znаčајnа pоdrškа оvе оrgаnizаciје.

Opširnije...
Sеlаkоvić: Prištinа istrајаvа u kаmpаnji mržnjе prеmа srpskоm nаrоdu
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić vеčеrаs је kоnstаtоvао dа Prištinа upоrnо istrајаvа u kаmpаnji mržnjе prоtiv srpskоg nаrоdа, štо sе nајdrаstičniје vidi u nеаrgumеntоvаnim оptužbаmа zа mаsоvnа silоvаnjа i gеnоcid.  
 
Sеlаkоvić је, nа sеdnici Sаvеtа bеzbеdnоsti UN nа kојој је rаzmаtrаn Izvеštај gеnеrаlnоg sеkrеtаrа UN о rаdu UNМIK-а, istаkао dа su оčiglеdni nаpоri privrеmеnih instituciја nа KiМ dа stvоrе nаrаtiv о mаsоvnim silоvаnjimа Аlbаnki, tе dа sе zа tu svrhu kоristе prоpаgаndni mеtоdi i lаži.

Opširnije...
Sеlаkоvić: Pоlitički еkstrеmizаm Аlbаnаcа nа KiМ svе јаči
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić upоzоriо је, nа sеdnici Sаvеtа bеzbеdnоsti Uјеdinjеnih nаciја, dа pоlitički еkstrеmizаm mеđu Аlbаncimа nа KiМ nе gubi nа snаzi, vеć dа nаprоtiv, pоstаје svе јаči.
 
Sеlаkоvić је, nа sеdnici nа kојој је rаzmаtrаn Izvеštај gеnеrаlnоg sеkrеtаrа UN о rаdu UNМIK-а, pоdsеtiо dа оbаvеzа fоrmirаnjа Zајеdnicе srpskih оpštinа niје ispunjеnа vеć 2.917 dаnа i dа sе zаprаvо, 19. аprilа nаvršаvа punih оsаm gоdinа оtkаkо је pоstignut dоgоvоr u Brisеlu, а dа Prištinа i dаlје оdbiја dа ispuni svојu оbаvеzu i оmоgući fоrmirаnjе ZSО.

Opširnije...
Dеlеgаciја Grčkе pоsеtilа kоmpаniјu „Аl Dаhrа Srbiја‟
Мinistri spоlјnih pоslоvа i rurаlnоg rаzvоја i hrаnе Grčkе Nikоlаs Dеndiјаs i Spiliоs Livаnоs pоsеtili su dаnаs pоpоdnе, u prаtnji šеfа srpskе diplоmаtiје Nikоlе Sеlаkоvićа kоmpаniјu „Аl Dаhrа Srbiја‟ u Pаdinskој Skеli.
 
Gоsti iz Grčkе i Kiprа pоkаzаli su intеrеsоvаnjе zа rаzmеnu iskustаvа sа „Аl Dаhrоm", kоја је vlаsnik imоvinе Pоlјоprivrеdnе kоrpоrаciје Bеоgrаd (PKB), kао i zа zајеdničkе invеsticiје u pоlјоprivrеdi.

Opširnije...
Šеfоvi diplоmаtiје Grčkе i Kiprа u Hrаmu svеtоg Sаvе sа ministrоm Sеlаkоvićеm

Мinistаr spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić sа šеfоvimа diplоmаtiја Grčkе i Kiprа Nikоlаsоm Dеndiјаsоm i Nikоsоm Hristоdulidisоm оbišао је dаnаs Hrаm svеtоg Sаvе i upоznао ih sа dеtаlјimа grаdnjе i unаtrаšnjim izglеdоm nајvеćеg prаvоslаvnоg hrаmа nа Bаlkаnu. 


Opširnije...
Sаstаnаk sа ministrоm spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Grčkе

Prеdsеdnik Rеpublikе Srbiје Аlеksаndаr Vučić sаstао sе dаnаs sа ministrоm spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Grčkе Nikоsоm Dеndiјаsоm, sа kојim је rаzgоvаrао о unаprеđеnju bilаtеrаlnih оdnоsа, prоcеsu еvrоintеgrаciја Srbiје, еkоnоmskој sаrаdnji, situаciјi vеzаnој zа pаndеmiјu kоvid-19, kао i о drugim rеgiоnаlnim pitаnjimа оd znаčаја zа оbе strаnе.

Opširnije...
Тrilаtеrаlni sаstаnci sа Grčkоm i Kiprоm svаkih šеst mеsеci
 
Мinistаr spоlјnih pоslоvа Nikоlа Sеlаkоvić оdržао је dаnаs trilаtеrаlni sаstаnаk sа ministrimа inоstrаnih pоslоvа Kiprа Nikоsоm Hristоdulidisоm i Grčkе Nikоsоm Dеndiјаsоm. 
Šеf srpskе diplоmаtiје tоm prilikоm istаkао је dа је sа kоlеgаmа rаzgоvаrао о еvrоpskој budućnоsti nаšе zеmlје, аli i dа је pоstigао dоgоvоr о sаstаncimа svаkih šеst mеsеci, nа kојimа ćе gоvоriti о tеmаmа iz višе оblаsti kојi su оd intеrеsа zа Srbiјu, Grčku i Kipаr.

Opširnije...
Polje za upis teksta.Јаsnа i nеdvоsmislеnа pоdrškа Grčkе člаnstvu Srbiје u ЕU

Мinistаr spоlјnih pоslоvа Srbiје Nikоlа Sеlаkоvić zаhvаliо је dаnаs Grčkој nа јаsnој, nеdvоsmislеnој i snаžnој pоdršci nаšеm еvrоpskоm putu, ističući dа su nаši grčki priјаtеlјi i strаtеški pаrtnеri mеđu оnimа kојi nајsnаžniје pоdržаvајu punоprаvnо člаnstvо Srbiје u ЕU.


Opširnije...
Obeležavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji
 
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale u NATO agresiji.
 
„Vaša svetosti, poštovani predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine, poštovani predsednici Narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, poštovani predsednici vlada Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi ministri obeju vlada, dragi gosti i prijatelji, predstavnici srpskog naroda iz Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske, hvala vam što smo i večeras svi zajedno i što je srpski duh nesalomiv i nepobediv.

Opširnije...
Obeležavanje Dana sećanja na 17. mart 2004. godine - Pogrom na Kosovu i Metohiji
 
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovovao je danas obeležavanju Dana sećanja na 17. mart 2004. godine – Pogrom na Kosovu i Metohiji. On je rekao da je pre tačno 17 godina na KiM počinjen pogrom, a pogrom prevazilazi sve ostale zločine.
 
„Možda postoji vreme u kojem smo nemoćni da sprečimo nepravdu, ali nikada ne sme da postoji vreme da se protiv nepravde pobunimo, ove reči Elija Vizela, nekadašnjeg logoraša, nobelovca, obavezuju nas zauvek da protiv zločina ne ćutimo, ko god da ga je i zašto počinio“, poručio je predsednik Vučić i dodao da smo zapamtili i naučili svaku lekciju u kojoj smo bili gubitnici, svaku u kojoj smo bili nemi na sopstvene žrtve, svaku u kojoj smo bili spremni da zaboravimo.
 
 

Opširnije...
Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji
 
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije ambasadorom Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o nastavku borbe protiv pandemije Kovid-19 i izazovima u procesu masovne vakcinacije, kao i o dinamici pristupnih pregovora između Srbije i EU i stabilnosti u regionu.  
 
Predsednik Vučić je zahvalio na podršci koju EU pruža Srbiji u uslovima pandemije i izrazio nadu da će uskoro stići i prvi kontingenti vakcina iz programa Kovaks.

Opširnije...
Republika Srbija u Mesecu Frankofonije

Republika Srbija, kao pridružena članica Frankofonije, zajedno sa celom frankofonom zajednicom u svetu obeležava "Mesec Frankofonije". Za sve ljubitelje srpske kulture i francuskog jezika Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je priredilo bogat program, a Generalni konzulat RS u Solunu vas poziva da otkrijete raznolikost i bogatstvo srpske kulture na francuskom jeziku.Selaković: Borba protiv svih oblika kriminala prioritet Vlade Srbije
 
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković rekao je danas da je borba protiv svih oblika kriminala u vrhu prioriteta Vlade Srbije i neizostavan segment procesa pridruživanja EU. 
 
„To je i naša moralna obaveza, kako bi generacijama iza nas ostavili jedan bolji svet“, rekao je Selaković učestvujući video-linkom na 14. Kongresu UN o sprečavanju kriminala i krivičnom pravosuđu, koji se održava u Kjotu.
 
 

Opširnije...
Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije izabran za Patrijarha srpskog

Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve na svom zasedanju 18. februara 2021. godine u Spomen hramu Svetog Save u Beogradu izabrao je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog dr Porfirija za Patrijarha srpskog.


Opširnije...
Vučić: Srbija spremna za dijalog o KiM, ali neće biti ponižavana
 
Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu i tom prilikom poručio da je Srbija uvek spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod pokroviteljstvom EU, ali i poštujući stav SAD, kao i stavove Rusije i Kine.

Opširnije...
Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji
 
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji ambasadorom Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, nastavku borbe protiv pandemije Kovid-19, sprovođenju političkih i ekonomskih reformi, uz poseban akcenat na vladavinu prava i planove za nove investicije EU u našoj zemlji.

Opširnije...
Selaković: Srbija posvećena vrednostima Jadransko-jonske inicijative
 
Srbija je posvećena vrednostima Jadransko-jonske inicijative i odgovarajuće strategije, kao okvira u kojem se sprovode aktivnosti koje jačaju evropski put naše zemlje, sve vreme stvarajući bolje mesto za život zajedno sa državama članicama EU koje učestvuju, rekao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na video konferenciji Petog foruma Strategije EU za jadranski i jonski region.
 
„Uprkos teškim izazovima sa kojima se suočila zbog pandemije virusa korona, Srbija je tokom predsedavanja Jadransko-jonskoj inicijativi uspela da održi kontinuitet u primeni osnovnih vrednosti usvojenih potpisivanjem Ankonske deklaracije“, izjavio je danas ministar Selaković.
 
Šef srpske diplomatije istakao je da je naša zemlja posvećena vrednostima Jadransko-jonske inicijative (JJI) i kada je preuzela jednogodišnje predsedavanje tom inicijativom i predsedavanje Strategijom EU za jadransko-jonski region imala je ambiciozne planove, prvenstveno da nastavi da produbljuje saradnju u okviru jadranskog i jonskog regiona.
 
Ministar je objasnio da je Srbija kroz zajedničke napore, istovremeno sa tradicionalnim aktivnostima, uspela da nastavi da sprovodi takozvane nove aktivnosti pokrenute tokom prethodnog predsedavanja.
 
„Proces usmeren na proširenje učešća JJI demonstriran u prošlogodišnjoj Budvanskoj deklaraciji, a prijem Severne Makedonije i San Marina u članstvo Inicijative uspešno je nastavljen i tokom predsedavanja Republike Srbije“, rekao je Selaković.
 
Selaković je ukazao da se Srbija, tokom predsedavanja JJI nadograđivala na iskustva prethodnih predsedavajućih i blisko sarađivala sa predstojećim slovenačkim predsedavanjem, računajući na podršku i stručnost Stalnog sekretarijata Jadransko-jonske inicijative sa sedištem u Ankoni i u ime naše zemlje, zahvalio je Sekretarijatu JJI za ocenu predsedavanja Srbije u ovom izveštaju kao „uspešno i dinamično“.
 
„Planirali smo da privedemo kraju srpsko predsedavanje JJI/EUSAIR na petom godišnjem forumu i zahvaljujući izdašnoj podršci Evropske komisije i izuzetno konstruktivnom pristupu sadašnje predsedavajuće - Slovenije, upravo ovih dana imamo Peti forum“, rekao je Selaković.
 
Ministar je ukazao da je pandemija prerasla u veliku pretnju svim zemljama učesnicama Jadransko-jonske inicijative i jadranskom i jonskom regionu u celini, zbog koje su svi bili primorani da uvedu zaštitne mere, te da se to dogodilo u vreme kada je Srbija, u potpunosti podržana od strane Sekretarijata JJI, već sprovela 17 od 35 aktivnosti predviđenih kalendarom predsedavanja.
 
„Pandemija se dogodila upravo u trenutku kada je Privredna komora Srbije, postavši redovni član Foruma jadransko-jonske privredne komore na početku srpskog predsedavanja, bila spremna da organizuje niz događaja usmerenih na učvršćivanje naše međusobne saradnje“, ukazao je šef srpske diplomatije.
 
Ministar Selaković je, na kraju izlaganja, uz iskazanu nedvosmislenu spremnost za dalju saradnju sa svim učesnicima JJI, slovenačkim kolegama poželeo mnogo uspeha u sprovođenju zadataka predviđenih tokom njihovog trenutnog predsedavanja.
 
Beograd,
28. januar 2021. godine


Selaković i Dendijas: Odnosi Srbije i Grčke veoma dobri
 
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković razgovarao je danas telefonom sa ministrom inostranih poslova Grčke Nikosom Dendijasom.
 
Ministar Selaković ocenio je da su bilateralni odnosi Srbije i Grčke veoma dobri, prijateljski i da ih karakteriše saradnja na svim poljima. Podvukao je opredeljenje Srbije za dalji razvoj strateškog partnerstva sa Grčkom.
 
Selaković je poručio da je Srbija zainteresovana za dalje intenziviranje dijaloga sa Grčkom i u okviru regionalne saradnje, kroz kvadrilateralni format sa Bugarskom i Rumunijom, kao i uspostavljanje trilateralnog formata sa Kiprom.
 
Šef srpske diplomatije uputio je poziv grčkom kolegi da poseti Srbiju u narednom periodu, uz očekivanje da će se steći uslovi da poseta bude realizovana u najkraćem roku.
 
 
Beograd,
28. januar 2021. godine


Selaković i Gujon čestitali Savindan
 
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i francuski humanitarac Arno Gujon čestitali su dan Svetog Save, ističući da je svetosavlje filozofija života i sistem vrednosti oko kojeg se okuplja čitav srpski narod, kao i da nam je Sveti Sava ostavio nauk da se država i kolektivna sreća ne mogu graditi bez duhovnosti i nacionalnih vrednosti.
 
U video snimku na Tviter profilu Ministarstva spoljnih poslova, Selaković je rekao da učenje i zaveštanje Svetog Save, svetosavlje, nije samo verski, politički ili nacionalni koncept već filozofija života.
 
Naveo je da je Sveti Sava, pored svega što je bio, bio i prvi veliki srpski diplomata zaslužan ne samo za učvršćivanje srpske pravoslavne duhovnosti već i za političku konsolidaciju srednjovekovne Srbije u 13. veku.
 
Zato je Sveti Sava, ističe Selaković, ostao nedostižni uzor svima koji žele da se bave javnim poslom na korist srpske države i naroda.
 
„Bio je najveći srpski duhovnik i veliki političar, a nauk koji nam je ostavio glasi da se država, kao i kolektivna sreća ne mogu graditi bez duhovnosti i nacionalnih vrednosti“, rekao je Selaković.
 
Istakao je da su to principi kojih i danas, posle više od osam vekova, treba da se pridržava svaki pripadnik našeg naroda.
 
„Draga braćo i sestre, draga deco, čuvajte srpsko ime, kulturu, tradiciju. Čuvajte naš prelepi srpski jezik i ćirilicu. Srećan nam Savindan", dodao je Selaković.
 
Francuski humanitarac Arno Gujon, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu kaže da je svetosavlje sistem vrednosti oko kojeg se, kao oko duhovne vertikale, okuplja čitav srpski narod.
 
„Svetog Savu proslavljaju Srbi u matici, ali i svuda širom sveta, svuda gde je srpski identitet potrebno čuvati i pothranjivati“, rekao je on.
 
Istakao je da je važno da imamo svest o tome da je srpski narod jedinstven i nedeljiv i poručio da je važno da čuvamo i negujemo srpski identitet, jezik i kulturu, posebno tamo gde Srbi žive daleko od svoje otadžbine gde zbog gubitka fizičkih, a ponekad i duhovnih veza sa maticom postoji veći rizik od utapanja u tamošnja društva.
 
„Neka dan Svetog Save, koji je praznik svih nas, bude i nadalje ono što spaja i vezuje celokupno srpstvo“, rekao je Gujon.
 
 
Izvor: Tanjug


Selaković za Politiku: Godina podmlađivanja srpske diplomatije
 
Spoljnopolitičke pozicije Srbije se razumljivo prilagođavaju novonastalim okolnostima na međunarodnom planu, međutim naši spoljnopolitički prioriteti su već duže vreme nepromenjeni. Prvi i najvažniji interes nam je očuvanje dobrosusedskih odnosa i stabilnosti i mira u regionu, i sa tim u vezi iznalaženje mirnog i pravednog rešenja za probleme na Kosovu i Metohiji, kaže u intervjuu za „Politiku“ ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković.
 
Naš trajni interes je i punopravno članstvo u Evropskoj uniji, jer to je tip društva kojem težimo. Na bilateralnom planu, naš cilj je učvršćivanje veza sa tradicionalnim prijateljima, sa Ruskom Federacijom i NR Kinom, kao i gradnja novih partnerskih odnosa sa SAD. Jedan od najvažnijih zadataka naše spoljne politike je i unapređenje položaja i zaštita prava i identiteta našeg naroda u regionu, kao i pružanje raznih vidova podrške Srbima u dijaspori. Sve su to veoma važni i vrlo često komplementarni ciljevi, ističe Nikola Selaković.
 
Kakve odnose očekujete da Srbija ima sa novom američkom administracijom?
 
Bilo bi preuranjeno da u javnosti spekulišemo o tome. Nova predsednička administracija u Vašingtonu je u ovom času zaokupljena unutrašnjim pitanjima i tako će biti još neko vreme. U timu predsednika Džozefa Bajdena ima ljudi koji su se bavili našim regionom, i verovatno je da će Balkan i Srbija u jednom trenutku biti u žiži američke spoljne politike. Podsetiću vas da su predsednik Vučić i predsednik Bajden ne tako davno imali veoma sadržajne razgovore u Beogradu, nakon kojih je naš predsednik konstatovao da je imao priliku da razgovara sa vrsnim poznavaocem prilika u ovom delu sveta i izvanredno pripremljenim sagovornikom. S obzirom na njihov lični odnos, ali i važnost unapređenja veza Srbije i SAD, sa razlogom možemo očekivati da u dogledno vreme bude organizovan i susret dvojice predsednika. Siguran sam da će na prirodu i dinamiku odnosa Srbije i SAD uticati i činjenica da nas u Vašingtonu predstavlja ambasador Marko Đurić, čije je prisustvo inauguraciji predsednika Bajdena važan signal i, verujem, vesnik pozitivnih pomaka u bilateralnim odnosima naših zemalja.
 
Kakvi su odnosi naše zemlje sa Moskvom, Briselom i Pekingom?
 
Rusija je naš tradicionalni prijatelj i to prijateljstvo nadilazi puke političke veze. Reč je o dubokim duhovnim, kulturnim i civilizacijskim sponama i prirodno je što imamo obostrani interes da te veze unapređujemo, iako su one na veoma visokom nivou. Sa NR Kinom imamo odnos koji se, osim na iskrenom čeličnom prijateljstvu naših naroda i visokih političkih predstavnika, zasniva na dubokom poverenju i uzajamnoj podršci. Srbija je strateški opredeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i to je poznato svim našim prijateljima, ali svoja prijateljstva ne zaboravlja, već ih jača i unapređuje, i prema svakome nastupa iskreno, ne skrivajući svoje namere. U tom smislu, ne tražimo za sebe nikakav ekskluzivan status, već samo pravo da slobodno i suvereno donosimo odluke o svojoj budućnosti i odnosima sa svima koji nas poštuju.
 
Da li Srbija može da vodi drugačiju spoljnu politiku od one koju sada vodi?
 
Uvek je moguće imati drugačiju politiku, uostalom osvrnite se na spoljnu politiku Srbije pre deset, dvadeset ili trideset godina, sagledajte tadašnje rezultate i videćete koliko je nenadoknadivo skupa bila ta politika. Mera ispravnosti jedne politike, bila ona spoljna ili unutrašnja, jesu njeni rezultati i efekat na život građana i sudbinu čitave države.
Naši spoljnopolitički prioriteti nisu definisani u afektu, već su plod ozbiljnog i dubokog sagledavanja naše složene pozicije i strateškog promišljanja o načinima za njeno poboljšanje. Srbija danas ima i bolju međunarodnu reputaciju i kredibilitet nego pre dve decenije, a glavni razlog je to što smo rezultatima pokazali koliko smo ozbiljna i odgovorna država. Ta vrsta kredibiliteta se ne postiže trikovima, već samo vrednim i promišljenim radom na sebi. I moram da i ovom prilikom naglasim da je glavni inspirator takvog odnosa prema politici, državi i njenoj budućnosti upravo predsednik Aleksandar Vučić. Na funkciji ministra spoljnih poslova u prilici sam svakog dana da vidim koliko je van granica naše zemlje predsesnik Vučić cenjen i poštovan.
 
Kada se može očekivati da budu popunjena upražnjena mesta ambasadora i konzula Srbije u svetu?
 
To je jedan od glavnih zadataka tokom 2021. godine. Ovo će biti godina osvežavanja, a verujem i podmlađivanja srpske diplomatije. Naša država, s obzirom na svoju veličinu, ima prilično razgranatu diplomatsku mrežu, što joj pruža velike mogućnosti za produbljivanje političkih i ekonomskih odnosa sa državama na svim stranama sveta. Ali potrebni su nam više svežih i energičnih kadrova, ljudi koji će biti najdostojniji predstavnici jedne moderne i dinamične Srbije. Srbija takve ljude ima, a ozbiljno podmađivanje nam je potrebno, kako da bismo izbegli stvaranje velikih generacijskih kadrovskih praznina, i postavili temelje moderne karijerne diplomatije.
 
Kakvi su Vaši odnosi sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem?
 
Predsednik Vučić i ja smo, osim što imamo bliske i prijateljske odnose, po prirodi posla i naših ustavnih nadležnosti, najbliži saradnici u realizaciji spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. To mi omogućuje da sa njim često razgovaram, i u mnogim prilikama dosta novog i važnog naučim. Predsednik Vučić je čovek koji svojim strateškim i vizionarskim pristupom politici inspiriše ljude oko sebe, i ponosan sam na to što sam godinama imao priliku da budem deo njegovog najužeg tima saradnika, i što sam ga imao za svojevrsnog političkog mentora. U svakom slučaju, njegova vizija Srbije kao moderne, napredne i prosperitetne države, koja nezavisno i suvereno odlučuje o svojoj sudbini, je i moja želja i smisao političkog delovanja. Samo takva Srbija može da bude pouzdan oslonac sopstvenim građanima, kao i Srbima van naših granica, ali i inspiracija čitavom regionu.
 
 
 Izvor: Politika


Vučić: Srbija po rastu prva u Evropi
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija po privrednom rastu prva u Evropi, što će biti formalno potvrđeno krajem marta, a sve to je bilo moguće zahvaljujući reformskim merama koje su preduzete od 2014. godine, te brzim otvaranjem zemlje posle prvog talasa korona virusa.
 
Predsednik je istakao da je Srbija u prvom kvartalu imala rast od 5,2 odsto, dok je evrozona bila na minus 3,2 odsto, u drugom kvartalu Srbija je imala minus od 6,3 odsto, dok je evrozona imala minus od 14,7 odsto, a u trećem kvartalu, kada je evrozona imala minus od 4,3 odsto, Srbija je imala samo minus 1,4 odsto.
Vučić je naveo da je Crna Gora, na primer, imala u trećem kvartalu čak minus 26 odsto.
 
Takođe, predsednik je naglasio da su u našoj zemlji građene i obnovljene bolnice, te da su dve bolnice izgrađene za samo četiri meseca.
 
Rekao je da se država borila da nabavi respiratore, maske, rukavice, skafandere, lekove, sve što je bilo potrebno i ukazao je da se radi na 10 opštih bolnica širom Srbije, dodajući da su sve to bile velike stvari koje su moguće samo na osnovu uspeha reformi iz 2014, donošenjem Zakona o radu, koji je doneo odlične rezultate i merama fiskalne konsolidacije.
 
„Ovo su rezultati koje Srbija nikada nije imala. Kada je Srbija bila prva u Evropi po stopi rasta? Dobićemo 31. marta rezultate da se potvrdi da je Srbija broj jedan u Evropi. To sve je bilo moguće zahvaljujući ljudima koji su verovali u teške promene“, rekao je Vučić.
 
Prema njegovim rečima, ove godine će se u Srbiji čak šest autoputeva raditi u isto vreme, a s tim u vezi, napomenuo je da je Bugarska najavila da će do kraja godine završiti autoput od naše granice do Sofije, nakon čega će moći autoputem da se ide do Istanbula, što je jako važno kako bi saobraćaj išao preko naše zemlje.
 
Vučić je naglasio da je u 2020, tzv. godini korone, naša zemlja imala neto priliv direktnih stranih investicija od 2,9 milijardi evra neto, a bruto tri milijarde, što znači da su mnoge strane kompanije poput Tojo tajersa, Bojsena, ZTF-a, Brosea i u godini krize ulagale u Srbiji.
 
Predsednik je rekao da Srbija ima najveće prosečne plate u regionu, od 511 ili 512 evra, kao i da će već u februaru, zbog januarskog povećanja, taj prosek biti 535 ili 536 evra, kao i da je samo u Beogradu u poslednjih sedam godina prosečna plata skočila za 180 evra ili za 40 odsto.
 
Kaže da smo pre bili četvrti po platama u regionu, dok smo danas i zvanično prvi, kao i da će razlika u odnosu na druge zemlje sve brže da se povećava, a ističe da u Srbiji zaposlenost raste, kao i da nam se stopa javnog duga najmanje uvećala u odnosu na gotovo sve evropske zemlje. To ilustruje podacima da je u Italiji javni dug skočio na 156 odsto, u Nemačkoj 87 odsto, Francuskoj 114 odsto, u Hrvatskoj na 88 odsto, a u Srbiji je 57 odsto.
 
Predsednik Srbije najavio je da će do Sretenja, 15. februara, biti donet dodatni paket pomoći privredi, a kako je objasnio, to će biti nova injekcija za kompanije, privredu, preduzetnike, mala, srednja i velika preduzeća, što je, kako je rekao, 1.052.000 ljudi koji su obuhvaćeni tim sistemom.
 
Vučić je precizirao da će to najverovatnije biti pomoć u vidu isplate dva ili tri puta po pola minimalca, biće i sektorske pomoći za turizam, za hotelijere, turističke agencije, vodiče, za autobuske prevoznike, sa još pola minimalca.
 
Predsednik je dodao da će nastojati da se produže i garantne šeme, koje su se odlično pokazale, sa 1,5 milijardi, a ovog puta bi preko tog sistema, moglo da bude obezbeđeno još dva puta po 500 miliona.
 
Vučić je rekao da se za sedam dana očekuju prvi dogovori sa DFC-om vredni 300 do 400 miliona dolara.
 
Takođe, naveo je da će država nastojati da dodatno pomogne i penzionerima, pored povećanja penzije od 5,9 odsto, koliko će dobiti u februaru, kada prime januarsku penziju, a dodao je da bi simbolično, penzioneri do marta trebalo da dobiju pakete sa vitaminima C, D i cinkom, što su, prema rečima predsednika, sitnice, ali pokazuju deo brige države da se izbori za zdravlje.
 
Predsednik je najavio da će se u narednih sedam do osam dana završiti pregovori i oko nabavke kineske vakcine, nakon što su u Srbiju stigle prve količine Fajzerove i Sputnjik V vakcine i ukazao da je kineska vakcina izuzetno kvalitetna, ali da je verovatno i najskuplja, te da je zato pisao kineskom predsedniku i zamolio za popust za našu zemlju.
Vučić je zahvalio Amerikancima što su odlučili da prodaju vakcinu našoj zemlji i napomenuo da je niko u regionu, osim male količine koju je dobila Albanija, nije dobio sem Srbije.
 
Istakao je da se naša država oslanjala na sebe i sopstvene snage i da je naš državni vrh negde predosećao da će vakcine u okviru evropskog Kovaks plana stići kasno.
 
Predsednik je odbacio tvrdnje o lošim rezultatima Srbije u borbi protiv korone i naveo da naša zemlja ima najmanju smrtnost od korone u regionu.
 
On je izneo podatke da je Slovenija na 100.000 stanovnika imala 144 smrtna slučaja, Severna Makedonija 126, BiH 123, Burgarska 115, Crna Gora 115, Mađarska 110, Hrvatska 107, Rumunija 85, a Srbija 51.
"Stopa smrtnosti u regionu je: Bugarska 3,9. Bih 3,7, Mađarska 3,11, Severna Makedonija 3,03, Rumunija 2,48. Slovenija 2,15, Hrvatska 1,99, a Crna Gora, 1,4, a Srbija 1,0. To se vidi na grafikonima i tu nema laži, nema prevare", istakao je predsednik.
 
On je rekao da će se država boriti za vakcine, te da je jedino Srbija, na Zapadnom Balkanu, dobila značajne količine cepiva, uz nešto malo koje je dobila Albanija, a dodao je da se za jedan dan, od kada je počela prijava građana za vakcinaciju, prijavilo čak 63.000 ljudi.
 
Vučić je izrazio uverenje da nas čeka bolja godina od prethodne, a veruje i da će, uz vakcinaciju građana, biti pobeđen korona virus.
 
 
Beograd,
12. januar 2021. godine


Svaki Srbin u dijaspori potencijalni lobista
 
Naši sunarodnici van Srbije su jedan od velikih potencijala koji država do sada nije prepoznala na pravi način i zato je potreban drugačiji pristup pitanju - kako da ojačamo našu dijasporu i iskoristimo dobru volju ljudi koji su potencijalni lobisti za interese Srbije i srpskog naroda, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
 
„Kada pričamo o Srbima u dijaspori, i posebno u regionu, to je jedna prilično zaparložena poljana, na kojoj je potrebno raditi mnogo i u kojoj ne može mnogo toga odjednom učinjenog i da se vidi", konstatuje Selaković u intervjuu za Tanjug.
 
On ističe da i imenovanje direktora Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu prvi put posle gotovo sedam godina otkako je uprava formirana u okviru Ministarstva spoljnih poslova, govori da je to jedan od prioriteta delovanja ministarstva na čijem je čelu.
 
Selaković napominje da se trenutno uveliko radi na formiranju plana kako da dijaspora postane vidljivija i van granica Srbije i u samoj matici.
 
„Svaki čovek u dijaspori je potrencijalni lobista za interese naše zemlje i naroda i treba da nađemo pravi način da to iskoristimo", naveo je on.
 
Da može mnogo da se uradi na tom planu, Selaković ilustruje podatkom da samo u Švajcarskoj, u 24 grada postoje srpska kulturno-umetnička društva, što je više od 3.000 mladih ljudi koji se okupljaju zarad očuvanja naše tradicije, kulture, srpskog jezika i istorije.
 
„Ako su u 24 grada bili u stanju da organizuju takva društva, to govori o entuzijazmu ljudi. Koliki entuzijazam, energija, ljubav postoji kod tih ljudi. Dajte da vidimo kako da pomognemo i da iskoristimo tu dobru volju i potencijal kod tih ljudi", ukazuje ministar.
 
Navodi i primer jedne iseljeničke porodice u Kanadi, Varaklić iz jugozapadne Srbije, koja svake godine za decu u Raškoj oblasti pošalje božićne paketiće. Oni su, dodaje, do sada samo za te potrebe dali stotine hiljada dolara nevladinim organizacijama, ali ih mi ovde, kaže, ne vidimo.
 
„Ne vidi država, a to su ljudi koji su uspeli radom u jednoj dalekoj zemlji, kao uspešni privrednici, koji mogu da budu ozbiljni lobisti za Srbiju, za srpske interese, neko ko nas predstavlja na najbolji mogući način", rekao je Selaković.
 
Selaković skreće pažnju i na to da je na čelu Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu Arno Gujon, kako kaže, čovek izvanredne energije, velike ljubavi prema srpskom narodu, koju je pokazivao u delovanju prema Srbima na KiM, tamo gde su bili ozbiljno ugroženi.
 
„Time je pokazao i dao primer mnogim našim sunarodnicima šta može pojedinac da uradi. A, kada taj pojedinac energiju, entuzijazam, ljubav prema ljudima, prenese na delovanje u okviru državnog sistema, mislim da su se stvorili preduslovi da se u takvom delovanju rađaju dobri rezultati", rekao je Selaković.
 
 
Izvor: Tanjug


Selaković: Ove godine novi ambasadori, ali ciljevi isti
 
Srbija bi ove godine konačno mogla da dobije ambasadore i generalne konzule u oko trećini trenutno upražnjenih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemlje u svetu, a ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uveren je da će najveći broj tih mesta biti popunjen i to, kako ističe, najboljim mogućim ljudima.
 
„U narednoj godini, uveren sam da će doći do popunjavanja najvećeg broja tih upražnjenih mesta", rekao je Selaković za Tanjug, i istakao da se taj posao obavlja postupno, jer država želi da pokaže da ima kvalitetan kadar, koji će interese Srbije zastupati na najbolji mogući način.
 
Šef srpske diplomatije podseća da je u jednom broju predstavništava već istekao četvorogodišnji mandat ambasadorima i generalnim konzulima, tako da će se ući i u postupak imenovanja novih, nakon njihovog opoziva.
 
Među „upražnjenim" mestima je i ambasador Srbije u Kini.
 
„Vredno radimo na iznalaženju najboljeg mogućeg rešenja za našeg novog ambasadora u Kini i kao što smo jednog od najboljih ljudi u državnom sistemu poslali za ambasadora u SAD, koji će, siguran sam obavljati funkciju na najbolji mogući način, uveren sam da će tako biti i za ambasadora u Pekingu", rekao je Selaković.
 
Ministar, koji je spoljnopolitički resor u vladi preuzeo pre nešto više od dva meseca, ističe da su se okolnosti u svetu, kao i pozicija Srbije u njemu promenili, ali se spoljnopolitički ciljevi Srbije ne menjaju: zemlja ostaje strateški posvećena evropskim integracijama, a, zajedno sa putem u EU, jačaće i tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom, uz uzdizanje na viši nivo i jačanje novih partnerskih odnosa sa SAD.
 
„Na važnom mestu za Srbiju su i odnosi u regionu, dobrosusedski odnosi, regionalna saradnja, jer se to uklapa u set naših uslova evropskog puta. Ali, i bez evropskog puta, uvek je važno kraj koga živite, sa kim živite, kakve su vam komšije i kakvi su odnosi u komšiluku", kaže Selaković.
 
Ističe i da je od neprocenjivog značaja pitanje Kosova i Metohije, kao glavnog nacionalnog i državnog pitanja Srbije i sprskog naroda.
 
„Kada kažem da se okolnosti menjaju, ali ne i ciljevi - naš cilj je i pre sedam godina bila EU, evrointegracije, ali pogledajte koji nam je tada bio prostor za delovanje, kada govorimo o ekonomskom aspektu, a koji je danas. Promenile su se okolnosti, a onda prilagođavate svoje delovanje tim promenjenim okolnostima, što je moguće više", kaže Selaković.
 
Podseća da je spoljnopolitičke prioritete u 2021. godini naveo i predsednik Republike, a da su očuvanje mira i stabilnosti u regionu apsolutni prioritet.
 
„Samo u mirnom i stabilnom regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, Srbija može da se razvija i ekonomski, i kulturno, naučno, u svakom pogledu. Mir i stabilnost u regionu su 'sine qua non', bez koga nema razvoja i napretka. Srbija se ponašala, ponaša se i ponašaće se kao faktor koji stabilizuje čitav region, koji region drži u miru, pokazujući da je to onaj region koji svima najviše doprinosi", rekao je Selaković.
 
Odnosi u regionu su uvek kompleksni, a region je, primećuje ministar Selaković, na našu veliku žalost, opterećen pitanjima na koja ne možemo da utičemo, a koja se tiču prošlosti.
 
Pristup Srbije je da se traži prostor da se utiče na ono što se dešava danas i što će se dešavati u budućnosti.
 
U tom smislu, navodi i da je inicijativa tzv. „mini šengena", za tržišno objedinjavanje regiona, koja je potekla od Aleksandra Vučića i naišla na pozitivan odgovor premijera Albanije i Severne Makedonije, jedna od mogućnosti da se za region učini mnogo više.
 
„Da pokažemo koliko možemo da učinimo više ako nastupamo zajednički i ako tražimo zajedničke imenioce, a ne ono što nas razdvaja i deli", ukazuje Selaković.
 
Kad je reč o odnosima sa SAD, Selaković navodi da ne bi trebalo očekivati da velike države menjaju stavove onako kako bismo mi voleli, želeli ili kako mi zamišljamo, ali da je važno što je i sam ambasador u Vašingtonu, Marko Đurić, naglasio da kao svoj zadatak, između ostalog, vidi i uticaj na promenu klime u bilateralnim odnosima sa SAD, kao najvažnijom državom u svetu sa kojom je naša loša komunikacija u prošlosti ozbiljno uticala na položaj srpskog naroda i Srbije.
 
„Uveren sam da će Đurić ozbiljno raditi na tome, sa predsednikom Vučićem, premijerkom Brnabić, Ministarstvom spoljnih poslova, i da će u značajnoj meri doprineti promeni te klime", rekao je Selaković.
 
Ističe da je za Srbiju od izuzetne važnosti da partnerske odnose sa SAD uzdigne na viši nivo.
 
„To je država sa kojom u mnogim oblastima tesno sarađujemo i država sa kojom moramo da se trudimo, i da ne odustajemo od toga, da nalazimo ono što su nam zajedničke, dodirne tačke, ono što je i dobar primer naše saradnje u prošlosti i da stvaramo prostor za takvu saradnju i u budućnosti", zaključio je Selaković.
 
 
Izvor: Tanjug


Vučić: Srbija ostaje na kursu pobedničke politike stabilnosti

Očuvanje mira, briga o zdravlju i bolji standard najvažniji su za Srbiju u 2021. godini, istakao je predsednik Republike Aleksandar Vučić, uveren da ostvarenje tog ambicioznog i nimalo lakog zadatka neće biti jednostavno, ali da je zajedničkim radom sa Vladom moguće ostvariti najbolje rezultate, sigurnost i izvesnu budućnost za građane.

Predsednik je poručio da je Srbija zacrtala velike i ambiciozne ciljeve za narednu godinu, uprkos teškim i složenim međunarodnim i regionalnim prilikama, te da će nastojati da u potpunosti sačuva mir i stabilnost u regionu i zemlji, uz očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa.

„Srbija ostaje na kursu pobedničke politike – politike stabilnosti“, rekao je predsednik Vučić i naglasio da naša zemlja ostaje na putu evropskih integracija i da će brižljivo čuvati prijateljstvo sa Rusijom i Kinom, kao i da će graditi prijateljstvo sa SAD.

Prema rečima predsednika, Srbija nastavlja sa pobedničkom politikom, u kojoj je ona na prvom mestu, odnosno politikom zbog koje će naša zemlja i u naredne dve godine biti u prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta.

Preduslov toga, napomenuo je predsednik, jeste obračun sa kriminalnim grupama, ali i još veća ulaganja u policiju i vojsku.

„Srbija je u 2020. godini zemlja sa najvećim rastom u Evropi“, ukazao je predsednik Republike na godišnjoj konferenciji za medije i dodao da očekuje sklapanje novog aranžmana sa MMF-om, kao i da se Srbiji do kraja sledeće ili do početka 2022. godine podigne kreditni rejting na „investicioni“, čime bi se naša zemlja izjednačila po rejtingu sa najrazvijenijim zemljama EU.

Kao najveći uspeh 2020. godine, Vučić je naveo to što će Srbija završiti sa najvišom stopom rasta u Evropi, koja se, kako je rekao, očekuje da će biti od minus 0,75 odsto do minus jedan.

„Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja je šampion u Evropi po BDP-u“, istakao je Vučić i dodao da je tim uspehom Srbije bila zadovoljna i nemačka kancelarka Angela Merkel.

Taj rezultat, smatra predsednik Vučić, ohrabriće Srbiju da ubrza svoj evropski put, ali čuvajući prijatelje koji Srbiji nisu okrenuli leđa kada joj je bilo najteže, a to su Rusija i Kina.

Predsednik je istakao da će biti nastavljeno privlačenje stranih investitora, zatim da će se raditi na ulaganju u poljoprivredu, pre svega prehrambenu industriju, obnovu mehanizacije, te digitalizaciju poljoprivrede.

Predsednik Republike takođe je ukazao da je cilj da plate u javnom sektoru pre kraja godine dostignu 560 ili 570 evra, pri čemu bi u Beogradu iznosile skoro 700 evra.

Vučić je podsetio da će plate zdravstvenih radnika od 1. januara biti povećane za pet odsto, dok će ostalima u javnom sektoru zarade biti povećane za 3,5 odsto i dodatno od 1. aprila još 1,5 odsto, dok će desetari, razvodnici i podoficiri dobiti povećanje za dodatnih 10 odsto. Napomenuo je da će minimalna zarada biti povećana za 6,6 odsto, a penzije od 1. januara za 5,9 odsto, uz plan da do kraja 2021. prosečna penzija bude 270 evra. Predsednik je posebno istakao ulaganja u zdravstvo, podsetivši da su otvorene dve nove kovid bolnice i da se nastavlja sa obnavljanjem i gradnjom zdravstvenih objekata u celoj Srbiji i naglasio da je Srbija ubedljivo prva u regionu po broju hospitalizovanih na 100.000 stanovnika i da baš zbog toga ima malu smrtnost, kao i da je Srbija ove godine bila među prve tri zemlje u regionu po broju urađenih PCR testova.

Govoreći o turizmu, predsednik je rekao da će se naredne godine raditi na razvoju Podunavlja, od Apatina do Kladova, da će se razvijati Ovčarsko-kablarska klisura, kao i naši planinski centri.

U oblasti kulture i informisanja, Vučić je rekao da je za sledeću godinu važna implementacija medijske strategije, završetak rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici, a najavio je ulaganja u muzeje, a posebno je istakao premeštanje Muzeja istorije u zgradu železničke stanice. Naveo je i da će sledeće godine biti završeno podno grejanje u Hramu Svetog Save.

Istakao je da će država nastaviti da brine i o našim građanima na KiM, da niko ne može da zabrani Srbiji da pomaže svom narodu, niti da će Srbija odustati od pomoći našem narodu.

Srbija je, kako je naglasio, spremna da šalje lekove i vakcine i albanskom stanovništvu i istakao da će u i narednom periodu naša zemlja voditi politku mira u regionu i da će se truditi da sarađuje i sa Zagrebom, Sarajevom, Podgoricom i ostalima.Predsednica Vlade Srbije prva evropska premijerka koja je primila antikovid vakcinu

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić primila je danas prvu vakcinu protiv koronavirusa kompanije „Fajzer“ na Institutu za virusologiju, vakcine i serume "Torlak".

Brnabić, koja je prva evropska premijerka koja je primila vakcinu, istakla je da je danas možda prvi dan od 6. marta da imamo razlog za osmeh jer se obeležava početak kraja pandemije u Srbiji, ali i u Evropi i svetu.

Kao premijerka i neko ko vodi Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, osećala sam obavezu da prva primim vakcinu kako bih pokazala da verujemo u nju, ali i u naše institucije – Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i stručna lica koja su danonoćno radila na proveri vakcine, rekla je ona.

Predsednica Vlade je, ističući da joj je čast da uradi ovako nešto za zemlju i bude prva koja će otvoriti put za sve građane, prenela da je sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem postigla dogovor o tome da njih dvoje prime različite vakcine, te će on najverovatnije primiti sledeću koja bude stigla, najverovatnije kinesku.

Prema njenim rečima, u ovom trenutku imamo vakcinu konzorcijuma "Fajzer-Biontek", a u najskorije vreme se očekuju i one od kineskog "Sinofarma", kao i određene količine ruske "Sputnjik V".

Ona je izrazila uverenje da ćemo krajem prvog kvartala ili početkom drugog imati i vakcinu kompanije "Astra-Zeneka", a nakon toga i "Moderninu".

Kao što smo i obećali, građani će imati na raspolaganju sve vakcine koje imaju dozvole u svojim zemljama i odobrenja relevantnih međunarodnih agencija, a naravno proći će i sve naše agencije i institute, ukazala je premijerka.

Prema njenim rečima, pred početak vakcinacije zdravstvenih radnika vakcinu će primiti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar jer se trudimo da budemo primer i pokažemo da smo sigurni u vakcine i institucije.

Brnabić je istakla da je Srbija, ne računajući Veliku Britaniju, prva zemlja u Evropi koja je dobila vakcinu "Fajzer–Biontek", a treća koja je počela masovnu imunizaciju i kampanju za davanje vakcine – posle Velike Britanije i Švajcarske.

Uradili smo veliku stvar i ni u jednom trenutku se nećemo zaustavljati dok se ne završi imunizacija stanovništva, poručila je predsednica Vlade.

Ona je precizirala da će naša zemlja u januaru dobiti još 16.000 doza vakcine konzorcijuma „Fajzer-Biontek“, kao i da ćemo zajedno sa drugim vakcinama imati u januaru ukupno milion doza, a tokom prvog kvartala ukupno približno dva miliona doza. Imamo dinamiku isporuka „Fajzerovih“ vakcina i kako varira njihova prozvodnja, tako varira i isporuka ne samo Srbiji, već i svim zemljama sveta.

Očekivali smo 10.000 doza od „Fajzer–Bionteka“ u decembru, a stiglo je 4.870 doza, objasnila je premijerka. Srbija je pokazala da može da se bori i da uspe u tome ako svi rade timski, poručila je Brnabić i ipak apelovala na sve da početak vakcinacije ne shvataju kao da je borba odmah i gotova, već da nastave da poštuju sve mere.

Da budemo sigurni i pomognemo zdravstvenim radnicima, pa ćemo 2021. godine polako skidati maske kada se stekne imunitet, a do tada ovo da gledamo ne kao pobedu, već kao početak kraja, zaključila je predsednica Vlade.

Nakon premijerke, vakcinu je primila i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i članica Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 Darija Kisić Tepavčević, kao i član Kriznog štaba Predrag Kon. Vakcinu su primili i epidemiolog i načelnica Odeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija VMA prof. dr Vesna Šuljagić, kao i akademik Predrag Peško, profesor univerziteta u Beogradu i Hajdelbergu i redovni član SANU.

Prve količine vakcine stigle su u Srbiju 22. decembra, a danas će ih primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu.

Srbija je prva zemlja u regionu u koju je stigla vakcina „Fajzer-Biontek“.

Pored nabavke vakcine među prvim državama u svetu, čak pre zemalja EU, Srbija je jedna od retkih država koje su u rekordnom roku napravile i otvorile dve Kovid bolnice.

Bolnice kapaciteta 930 mesta u Batajnici, odnosno 500 mesta u Kruševcu, umnogome doprinose povećanju kapaciteta i jačanju zdravstvenog sistema u borbi protiv virusa korona i praktično, prema rečima predsednika Vučića, predstavljaju spomenik budućnosti i govore o delima koja je država preduzela za kratko vreme.

Takođe, podsećanja radi, u Srbiji su ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu bila velika, te je od 2016. godine obnovljeno 80 domova zdravlja i ambulanti, a u toku su radovi na šest velikih domova zdravlja.

Tako, više od 200 miliona evra uloženo je u obnovu, izgradnju i opremanje bolnica i više od 300 miliona u obnovu klinika i specijalizovanih bolnica, a na mnogima su radovi već završeni, poput Univerzitetske dečje klinike Tiršova, KBC Zemun, KBC „Dragiša Mišović“.

Apsolutni prioritet Vlade Srbije jeste uspešan završetak započetih projekata zdravstvene infrastrukture, ali se ogromna pažnja posvećuje i zdravstvenim radnicima, kojima su do 2020. godine povećane plate i to za 56,8% lekarima specijalistima, 66,9% medicinskim sestrama, a značajna sredstva ulažu se i u edukaciju zdravstvenih kadrova, kao i u opremu i uslove u kojima rade.

Poput drugih zemalja, i Srbija se ove godine suočila sa velikim izazovima, pre svega zdravstvenim, a svi činioci u državi bili su fokusirani na sprečavanje širenja virusa i očuvanja života i zdravlja građana.

Sa tim izazovima, Srbija se bolje suočila, nego mnoge bogatije i razvijenije države Evrope i sveta.

Beograd, 24. decembar 2020. godineSAOPŠTENjE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo spoljnih poslova demantuje navode pojedinih domaćih medija o tome da će državljani Srbije na privremenom radu u inostranstvu biti dužni da plaćaju porez na prihode ostvarene kod inostranih poslodavaca, ne samo u zemlji privremenog boravka, već i u Srbiji.

Smatramo da katastrofično intonirani tekstovi, zasnovani na nedovoljno istraženim činjenicama, o jednoj temi koja se najdirektnije tiče velikog broja državljana Republike Srbije u inostranstvu, bezrazložno stvaraju zabrinutost kod dela naših državljana, što se može zaključiti i po povećanom broju njihovih upita upućenih diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije.

Apelujemo na rezidente Srbije koji se privremeno nalaze u inostranstvu da se ne obaziru na netačne senzacionalistički intonirane tekstove na ovu temu, jer se, kada je reč o procedurama oporezivanja te kategorije naših državljana, ništa suštinski neće promeniti u odnosu na dosadašnju praksu.

U nadi da se iza neodgovornih i netačnih medijskih napisa o ovoj temi ne krije zla namera, već nerazumevanje, naglašavamo da Srbija čini i da će nastaviti da čini sve kako bi na svaki način pomogla svojoj dijaspori.

Beograd, 23. decembar 2020.Brnabić i Borelj: Politički i ekonomski aspekti pregovora

Vlada Republike Srbije je saopštila da je, na danas održanom Savetu za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU, pozdravljen ukupan napredak postignut u dosadašnjim pristupnim pregovorima Srbije, prihvatanje unapređene metodologije proširenja koja bi trebalo da ubrza proces ulaska Srbije u EU i ponovljena podrška EU putu Srbije ka članstvu.

Tom prilikom su razmenjena mišljenja o aktuelnoj političkoj i društveno-ekonomskoj situaciji u Srbiji, a pre svega o daljoj dinamici pregovora o pristupanju EU, saradnji u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike, kao i o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu.

U skladu sa tim, pozdravljena je činjenica da je nova vlada postavila kao prioritet integraciju u EU, očuvanje javnog zdravlja i ekonomskog rasta, kao i normalizaciju odnosa sa Prištinom.

Na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, koji se zbog pandemije održao video-putem, delegaciju Srbije predvodile su predsednica Vlade Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Na čelu delegacije EU bili su šef diplomatije Žosep Borelj i komesar za proširenje Oliver Varheji.

Borelj je ovom prilikom posebno iskazao zahvalnost na učešću premijerki Brnabić, što nije uobičajeni format, ali što nedvosmisleno pokazuje koliko Vlada pridaje značaj Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i evropskom putu Srbije.

Sastanak je iskorišćen kako bi se razmotrili trenutni odnosi Srbije i Evropske unije, pre svega proces pristupanja Srbije EU, a razgovaralo se i o političkim i ekonomskim kriterijumima, usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i o realizaciji pretpristupne pomoći EU.

Sastanak je pružio pravovremenu priliku za pregled napretka Srbije u pristupnim pregovorima i razmatranje prioriteta za dalji rad u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropskim integracijama.

Predstavnici EU su ponovili posvećenost EU evropskoj budućnosti Srbije i založili se za proaktivnu i stratešku komunikaciju Srbije i EU.

Tokom sastanka bilo je i reči o načinu na koji se Srbija suočava sa posledicama pandemije COVID-19, kako u pogledu rešavanja zdravstvene krize, tako i u prevazilaženju posledica po privredu i ekonomiju uopšte i na sprovođenje reformi.

Učesnici su se saglasili da su dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja ključni elementi procesa proširenja, i u skladu sa tim pozdravili nastavak dijaloga Beograda i Prištine i doslednu posvećenost Srbije tom procesu.

Predstavnici EU su pozdravili značajan doprinos Srbije vojnim misijama i operacijama, kao i učešće Srbije u borbenim grupama EU, naglasivši značaj daljeg produbljivanja saradnje po pitanjima spoljne politike.

Učesnici su takođe podržali Zajedničko regionalno tržište, koje su lideri Zapadnog Balkana pokrenuli 10. novembra na samitu u Sofiji i podsetili na to da Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, koji je Evropska komisija usvojila 6. oktobra 2020, daje sveobuhvatan okvir za podršku ekonomskoj konvergenciji Srbije i regiona EU.

Beograd, 17. decembar 2020.Selaković: Punopravno članstvo u EU ostaje prioritet nove Vlade

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković razgovarao je danas putem video veze sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorima zemalja članica EU.

Tom prilikom, šef srpske diplomatije istakao je da punopravno članstvo u EU ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta Vlade Srbije, kao i da je proces integracije u EU strateški cilj, koji se istovremeno želi iskoristiti za poboljšanje kvaliteta društva.

Selaković je ukazao da je Srbija spremna na ubrzanje dinamike pristupnog procesa i da je prvenstveno iz tog razloga prihvatila i novu metodologiju, te se nada da će u narednom periodu dobiti i jasnije smernice o tome kako će se ona primeniti u pregovaračkom procesu.

Prema njegovim rečima, Srbija je ostvarila brojne značajne korake u reformskom procesu, što Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku ne reflektuje u potpunosti.

Ministar je podsetio da je naša zemlja od 2014. otvorila 18 od 35 pregovaračkih poglavlja sa EU i privremeno zatvorila dva poglavlja, i da je u ovom trenutku spremna za otvaranje pet novih pregovaračkih poglavlja.

Govoreći o razgovorima Beograda i Prištine, Selaković je napomenuo da je jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dijalog i kompromis.

Kako je objasnio, neophodno je da teme razgovora budu pitanja koja Priština već godinama ignoriše, a na koja se Briselskim sporazumom obavezala, kao što je uspostavljanje Zajednice srpskih opština.

Sem toga, kako je dodao, Srbija je veoma posvećena regionalnoj saradnji, i imajući u vidu da je važna zemlja regiona, koja želi da doprinese opštoj stabilnosti, naša strana je, između ostalog, svojim potezima značajno doprinela snižavanju tenzija sa Crnom Gorom.

Selaković je rekao i da je Srbija veoma zahvalna EU i državama članicama na finansijskoj pomoći, posebno u uslovima pandemije virusa korona.

Beograd,

16. decembar 2020. godineJoksimović i Rot o pregovorima Srbije i novoj metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović održala je danas video sastanak sa državnim ministrom za evropske poslove u Ministarstvu inostranih poslova Nemačke Mihaelom Rotom, sa kojim je razgovarala o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u dve zemlje i EU, kao i procesu evrointegracija Srbije.

Joksimović i Rot su razgovarali o pitanjima koja se tiču unutrašnjih prilika EU, posebno novom sedmogodišnjem budžetu, o mestu i budućnosti politike proširenja i Zapadnog Balkana, posebno o svim aspektima pristupnog procesa Srbije i izazovima i očekivanjima od nove metodologije, koja bi trebalo da donese brži, snažnije politički vođen i usmeravan i nadgledan proces pregovora.

Joksimović je posebno informisala Rota o tome da je Vlada Srbije pripremila konkretan implementacioni plan za prvi pregovarački klaster vladavine prava, koji obuhvata pet već otvorenih poglavlja iz oblasti vladavine prava, a čija je realizacija već otpočela.

„Ozbiljan implementacioni plan podrazumeva ponovo poslatu inicijativu Skupštini za usvajanje ustavnih amandmana, usvajanje Akcionog plana za primenu medijske strategije, kao i Radnu grupu za praćenje primene Akcionog plana, i Radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara", rekla je Joksimović, a saopštilo Ministarstvo za evropske integracije

Takođe, naglasila je da su tzv. Greko preporuke za borbu protiv korupcije na transparentan način objavljene i da će se nastaviti postupanje u skladu sa njima. Dodatno je predstavila i sve druge značajne segmente reformske politike Srbije u svih šest klastera poglavlja, od Zelene agende, digitalizacije, ekonomsko investicionog plana za ZB, stabilnih i dobrih makroekonomskih pokazatelja, čime je Srbija nesporno i tokom ove godine pokazala da duboko i suštinski učestvuje u najvažnijim politikama EU, i da je zemlja koja je kredibilno evropska zemlja.

Joksimović je naglasila da Srbija razume da će EK i zemljama trebati još neko vreme da uobliče primenu nove metodologije na pregovarački proces Srbije, i da je otuda važno da imamo stalan otvoren dijalog kako bismo usmeravali proces u skladu sa novom metodologijom.

Ona je izrazila žaljenje što ove godine nisu usvojeni zaključci o proširenju, i da samim tim nije održana politička međuvladina konferencija sa Srbijom tokom nemačkog predsedavanja.

Izrazila je uverenje da će na predstojećem Savetu za stabilizaciju i pridruživanje biti prilike da se o svim političkim i ekonomskim aspektima našeg procesa prodiskutuje na najvišem nivou.

Rot se zahvalio ministarki Joksimović na iznetim informacijama i pitanjima, i proaktivnom pristupu Srbije u pogledu reformi i aktivnog prihvatanja nove metodologije.

On je podvukao da Nemačka podržava Srbiju i politiku proširenja, i posebno pozdravio sve značajne već preduzete korake nove Vlade Srbije posebno u oblasti klastera 1 - vladavine prava, za koje je istakao da su veoma važan pozitivan signal na evropskom putu Srbije.

Složio se sa ministarkom Joksimović oko neophodnosti da se što pre uobliči način primene nove metodologije na zemlje koje su već u pristupnom procesu, gde klasteri evropskih politika i učešće Srbije u njima postaju instrument merenja napretka u pristupnom procesu.

Preneo je da će Nemačka biti zagovornik održavanja političke međuvladine konferencije sa Srbijom već tokom prve polovine iduće godine.

Posebno je bilo reči o Ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan, o kojem su se sagovornici saglasili da predstavlja još jednu potvrdu da Evropska unija pridaje strateški značaj stabilnom i održivom razvoju regiona, posebno u teškim okolnostima borbe sa posledicama pandemije Kovid-19.

Joksimović je ministru Rotu zahvalila na dugoročnoj i konkretnoj pomoći Nemačke evropskim integracijama Srbije - kako na političkom nivou, tako i putem razvojne pomoći za finansiranje reformskih projekata, kao i strateškim uspešnim investicijama koje su donele značajan broj radnih mesta.

Takođe, sagovornici su se saglasili da je od velike važnosti činjenica da je Srbija pristupom Kovaks mehanizmu obezbedila da ima pristup vakcinama koje bude nabavila EU u gotovo isto vreme kada i ostale EU zemlje.

Izvor: TanjugDeseta medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu

Udruženje novinara Srbije (UNS) uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, organizovaće 29.12.2020.g. Desetu medijsku konferenciju dijaspore i Srba u regionu.

Zbog pandemije Кovid 19, Кonferencija će biti održana preko ZOOM aplikacije.

Tema Кonferencije će biti:

„Rad medija, organizacija, udruženja Srba iz regiona i dijaspore tokom pandemije izazvane virusom Кovid 19 - da li je i na koji način pandemija uticala na kvalitet rada i ekonomsku održivost medijske delatnosti Srba u dijaspori i regionu?“

Tokom Кonferencije će biti predstavljen sajt UNS-a www.umrezavanje.rs, pokrenut povodom desete jubilarne konferencije, sa idejom da predstavlja platformu za umrežavanje medija i organizacija Srba iz regiona i dijaspore sa matičnom državom.

Zainteresovani predstavnici medija, udruženja i organizacija mogu poslati prijave za učešće do 17.12.2020. g. na elektronsku adresu ana.petronijevic@uns.rsSAOPŠTENjE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava još jednom privrženost tekovinama i vrednostima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je usvojena na današnji dan 1948. godine.

Načela iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima predstavljala su temelj za izgradnju međunarodnog prava u ovoj oblasti, kao i međunarodnog sistema promocije i zaštite ljudskih prava, kao jedinstvene civilizacijske tekovine savremenog doba. Naša obaveza danas jeste očuvanje i jačanje međunarodnog sistema za poštovanje ljudskih prava, razvoj standarda ljudskih prava, kontrola nad ispunjavanjem preuzetih obaveza, kao i nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim institucijama na zaštiti ljudskih prava.

Srbija je u punoj meri posvećena univerzalnim vrednostima ljudskih prava i sprovođenju u praksi međunarodnih pravnih instrumenata o ljudskim pravima. Naša kontinuirana saradnja sa instrumentima Saveta za ljudska prava u okviru Ujedinjenih nacija, kao i sa Savetom Evrope i mehanizmima ljudske dimenzije OEBS-a, predstavlja važan deo aktivnosti svih državnih organa i ilustruje našu doslednu opredeljenost za ispunjavanje međunarodnih standarda ljudskih prava.

Međunarodni dan ljudskih prava je povod da se još jednom ukaže na obespravljenost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i ponovi poziv međunarodnoj zajednici da omogući poštovanje garantovanih međunarodnih normi ljudskih prava i doprinese stvaranju uslova za povratak interno raseljenih lica, kao i vraćanje njihove uzurpirane imovine.Sastanak sa ambasadorima zemalja članica EU akreditovanih u Srbiji i šefom Delegacije EU

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije akreditovanih u Srbiji i šefom Delegacije Evropske unije Semom Fabricijem, sa kojima je razgovarao o temama poput dinamike pristupnih pregovora između Srbije i EU, stabilnosti u regionu, regionalnim projektima, kao i o Evropskom investicionom planu koji je Evropska komisija predstavila zajedno sa Paketom o proširenju.

Predsednik Vučić je i ovom prilikom potvrdio da saradnja sa Evropskom unijom i punopravno članstvo Srbije ostaju jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje. On je posebno naglasio da je Srbija u tom smislu iskreno posvećena daljim i dubljim reformama kojima pristupa sa odgovornošću i ozbiljnošću, te da kroz saradnju sa institucijama Unije i njenih članica nastoji da usvoji i primeni najbolje prakse.

„Srbija će nastaviti da se predano zalaže za mir i stabilnost u regionu kroz unapređenje bilateralnih odnosa sa susedima, kao i kroz jačanje regionalne saradnje uz poštovanje svih zaključenih sporazuma“, istakao je predsednik Vučić i dodao da je evropska budućnost Zapadnog Balkana od izuzetnog značaja, kako za stabilnost celog regiona, tako i za bezbednost i dalji prosperitet EU.

Ambasadori su istakli da su deklaracije o zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi Zapadnog Balkana, koje su potpisale Srbija i svi lideri regiona, toplo pozdravljene u Briselu i u zemljama EU, te da dobra i čvrsta povezanost i integracija regiona umnogome olakšava saradnju same Unije sa Zapadnim Balkanom u svim oblastima od zajedničkog interesa.

„Čak 70 odsto stranih investicija dolazi iz zemalja čiji predstavnici danas sede ovde“, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i dodao da Srbija može da bude sigurna da će EU nastaviti da pomaže, podržava i ulaže u srpsku ekonomiju. „Iako je Kovid-19 izložio sve ekonomije velikom opterećenju, srpska ekonomija odoleva i dokazala je svoju otpornost. Sa Ekonomsko-investicionim planom za Zapadni Balkan, EU će ostati najsnažniji partner Srbije za privredni oporavak, koji će podržati infrastrukturu, i zelenu i digitalnu tranziciju. Raduju nas najavljene reforme u oblasti vladavine prava, uključujući reforme pravosuđa i slobode medija. Upravo to predstavlja osnovu za ubrzanje procesa pridruživanja i mi ohrabrujemo novu Vladu da nastavi sa radom i realizacijom u ovom pravcu", istakao je Fabrici.

Predsednik Vučić je naglasio da Srbija visoko ceni to što je, uprkos brojnim izazovima sa kojima se suočava, EU uspela da održi pitanje proširenja na svojoj agendi, pogotovo kroz nedavno usvajanje nove, izmenjene metodologije pregovaračkog procesa.

„U tom smislu, očekujemo od Evropske unije da dinamika pristupnih pregovora Srbije prati i vrednuje naše reformske napore“, rekao je predsednik Vučić istakavši da je Srbija spremna da sa svojim evropskim partnerima nastavi da radi na sprovođenju reformi i brojnih zajedničkih projekata.

Predsednik Vučić je posebno naglasio da Srbija pozdravlja Ekonomski i investicioni plan koji je EK predstavila zajedno sa Paketom o proširenju i izrazio spremnost naše zemlje da sa partnerima u regionu nastavi da radi na primeni ovog Plana kako bi se unapredio ekonomski potencijal regiona i postigla bolja infrastrukturna povezanost, što bi dovelo do približavanja jedinstvenom evropskom tržištu.

„U tom kontekstu, nadamo se i skorom usvajanju Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027. godine, jer to znači i mogućnost korišćenja finansijskih sredstava namenjenih sprovođenju reformi, kako u Srbiji, tako i u regionu“, rekao je predsednik Vučić i još jednom istakao da Srbija ostaje na evropskom putu iskreno verujući u saradnju sa evropskim partnerima.

„2020. je bila izuzetno teška godina za sve, posebno zbog posledica Kovida 19. Kada pogledam posvećenost nove Vlade da sprovodi reforme, Ekonomsko-investicioni plan EU, novu metodologiju i povećanu saradnju u borbi protiv Kovida 19, vidim 2021. godinu sa mnogo povoljnijim izgledima za napredak u proširenju“, zaključio je Fabrici.

Predsednik Vučić je, takođe, naglasio da je Srbija spremna da intenzivno radi sa zemljama članicama EU na iznalaženju adekvatnih odgovora za nove izazove, kao što je pandemija Kovid 19.

Beograd,

08. decembar 2020. godineProglašenje Dana žalosti povodom smrti Patrijarha Irineja
Obaveštavamo da je povodom smrti Njegove svetosti, Arhiepiskopa pećkog, Mitropolita beogradsko-karlovačkog i Patrijarha srpskog gospodina Irineja, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o proglašenju Dana žalosti 20, 21. i 22. novembra 2020. godine.
 
Generalni konzulat RS u Solunu će tim povodom otvoriti Knjigu žalosti. Imajući u vidu epidemiološku situaciju u vezi sa korona pandemijom, izjave saučešća se mogu slati do 25. novembra 2020. godine na mejl: srbcons@otenet.gr ili na adresu: Komninon 4, 54624 Thessaloniki.


Zatvaranje granice Grčke za državljane Republike Srbije

Vlada Republike Grčke obavestila je da će, u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid19, od 6. jula u 06:00 biti zabranjen ulazak na teritoriju Grčke gradjanima Republike Srbije. Ova odluka biće na snazi do daljeg. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić apeluje na građane Republike Srbije da ne kreću put Grčke da bi se izbeglo stvaranje nepotrebnih guzvi, budući da im ulaz u Grčku neće biti omogućen.Ulazak srpskih državljana u Grčku (ažurirano obaveštenje)
Državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak u Republiku Grčku preko vazdušnog ili drumskog saobraćaja, na osnovu SL Republike Grčke (ΦΕΚ 2658/16.06.2020, Τεύχος Β'), uz primenu zajedničke ministarske odluke ministra finansija, ministra za razvoj i investicije, ministra zaštite građana, ministra za zapošljavanje i socijalna pitanja, ministra zdravlja, ministra unutrašnjih poslova, ministra infrastrukture i transporta, kao i ministra pomorstva i ostrvske politike pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020), kojom se odlučuje o laboratorijskom medicinskom pregledu i kućnoj samoizolaciji lica koja ulaze (u Republiku Grčku) iz inostranstva.
Što se drumskog saobraćaja tiče, moguć je ulazak samo preko graničnog prelaza ''Promahonas''.
Na osnovu SL Republike Grčke ΦΕΚ 2660/30.06.2020, Τεύχος Β΄, na snazi je ''privremena zabrana svih železničkih i drumskih veza sa Republikom Severnom Makedonijom, u cilju zaštite javnog zdravlja i suzbijanja daljeg širenja virusa COVID‐19 na teritoriji Republike Grčke. Na snazi je takođe zabrana ulaska na teritoriju Republike Grčke preko Republike Severne Makedonije''.
Gore navedene zabrane važe za period od 01.07.2020. do 15.07.2020.


REŽIM ULASKA U REPUBLIKU GRČKU KOJI STUPA NA SNAGU 1. JULA

Vlada Republike Grčke objavila je protokole za ulazak na teritoriju Republike Grčke koji će se primenjivati od 1. jula, među kojima je OBAVEZAN OBRAZAC PRIJAVE (Passenger Location Form) koji će morati biti popunjen 48 časova pre ulaska u Grčku.

Ovi protokoli i prijava odnose se, bez izuzetka, na sve putnike koji u Grčku dolaze kopnenim, morskim ili vazdušnim putem.

Protokoli i obrazac prijave (Passenger Location Form) mogu se pronaći na sajtu www.travel.gov.grUlazak državljana Republike Srbije u Grčku

Najnovijom zajedničkom odlukom ministara za zaštitu građanina, zdravstva i unutrašnjih poslova, koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Grčke broj 2378 od 16. juna 2020. godine (možete pogledati ovde) državljani Srbije mogu ući u Grčku na „bilo koji način ili bilo kojim sredstvom“, tj. preko trenutno otvorenih graničnih prelaza. To praktično znači da se u periodu do 1. jula u Grčku može ući drumskim putem preko graničnih prelaza sa Bugarskom, s obzirom da su sve druge kopnene granice zatvorene, kao i preko aerodroma u Atini i Solunu.

Od 1. jula, kako je najavljeno, biće otvoreni i granični prelazi sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i na ostalim međunarodnim aerodromima u Grčkoj. S obzirom da se situacija svakodnevno menja i usklađuje sa situacijom sa virusom COVID-19, savetujemo sve naše građane da se, pre polaska na put, raspitaju o aktuelnom režimu ulaska u Grčku.VAŽNO UPOZORENjE – LAŽAN SAJT ZA PRIJAVU ZA GLASANjE IZ INOSTRANSTVA

Nijedan organ države ne stoji iza sajta www.hocudaglasam.com na kom se navodi da građani Republike Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostave svoje lične podatke, kao i kopije ličnih dokumenata, kako bi mogli da se prijave za glasanje za predstojeće izbore.

Posebno je važno upozoriti javnost i sve građane da budu oprezni, jer je zvanična procedura za prijavu građana za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu propisana Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i Uputstvom za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Ta procedura podrazumeva podnošenje ličnog zahteva preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije koji te zahteve propisanim procedurama prosleđuju opštinskim odnosno gradskim upravama prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, nakon čega navedene uprave donose rešenje o upisu podatka u birački spisak da će birač na predstojećim izborima da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu.

Građani moraju biti oprezni kome ostavljaju svoje podatke budući da postoji mogućnost zloupotrebe istih.Obaveštenje za državljane Srbije kojima ističe boravak na teritoriji Grčke

Građani Republike Srbije, koji su se turistički ili drugim poslom zatekli na teritoriji Grčke u trenutku izbijanja pandemije virusa COVID19, a kojima ističe boravak od 90 dana u okviru 180 dana, mogu da produže boravak. Da bi to učinili potrebno je:
 
1. Da nije prekoračen limit od 89 dana u okviru 180 dana;
2. Fotokopija pasoša, strane sa ličnim podacima i strane na kojoj se vidi ulazni pečat
3. Putno osiguranje važeće u Grčkoj za period za kojiko se produžuje boravak (osiguranje je moguće produžiti online ukoliko nije još isteklo)
4. Dve fotografije
5. Izjava overena u KEP-u od strane domaćina gde stanujete, da ste gost kod njega, ugovor o stanu ukoliko iznajmljujete stan, potvrda iz hotela ukoliko ste u hotelskom smeštaju
6. Fotokopija avionske ili autobuske karte kao dokaz da niste mogli da se vratite u Srbiju, odnosno da se vidi da je prevoz otkazan (potvrda iz aviokompanije ili turističke agencije)
7. Taksa u vrednosti 30€ za produženje vize, u policijskoj stanici gde se zahteva produženje se dobije i broj za uplatu
8. Da se poseduje na bankovnom računu novac u količini koja zavisi od toga koliko dana se produžava viza, i to 50€ za svaki dan ostanka (primer: produžavate vizu za 50 dana, 50x50€= 2500€).Potrebno je priložiti izvod iz banke kao dokaz da posedujete dovoljnu količinu novca, a ukoliko se radi o stranoj banci, potrebno je priložiti isečak iz bankomata (ATM) kao dokaz da se novac može podići u Grčkoj

Potrebno je da se obratite policijskoj stanici za strance (Τμήμα Αλλοδαπών) nadležnoj za mesto boravka. Pre odlaska u policijsku stanicu potrebno je telefonski zakazati dolazak, nekoliko dana pre isteka boravka. Neophodno je lično prisustvo i sva dokumentacija mora biti u dva primerka.

Srpski državljani kojima je potrebna pomoć za povratak u Srbiju, mogu se javiti Ambasadi u Atini ili Generalnom konzulatu u Solunu. Istovremeno je potrebno i da se evidentiraju na sajtu Vlade Republike Srbije: www.tackapovratka.rs i popune upitnik u rubrici "Evidentiranje državljana Republike Srbije kojima je potrebna pomoć u vezi sa prevozom u Srbiju".Otvoreni hoteli u Solunu

Hoteli koji će raditi u Solunu od danas, 23.03.20, do kraja aprila za sada su sledeći:

 
 


Korona virus - Propisi i akti Vlade R.Srbije
- Odluka Vlade R.Srbije o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u R.Srbiju, od 19.03.2020.
 
Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u R.Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.
 
- Uredba o merama za vreme vanrednog stanja
 
Dopuna 19.03.2020, članom 4a se propisuje zabrana sletanja i poletanja sa aerodroma u R.Srbiji.
 
- Odluka o izmenama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću od 19.03.2020.
 
Navedenom Odlukom izmenjen član 4a glasi: ”Državljanima R.Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u R.Srbiji, a koji u R.Srbiju dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijim bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke - određuje se mera karantina i, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, upućuju se na sprovođenje te mere u trajanju od 28 dana - u objekat vojne ustanove ”Morović”, Šid i Miratovačko polje.
 
 
 
Više informacije možete dobiti ovde.


MOGUĆNOST ULASKA U R. BUGARSKU ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE

19. marta u 24:00 časa stupa na snagu odluka Ministra zdravlja R.Bugarske, kojom se, do 17. aprila 2020. godine, privremeno zabranjuje ulazak u R. Bugarsku svim državljanima trećih zemalja, na svim graničnim prelazima, za sva prevozna sredstva, uključujući vazduhoplovna, pomorska, železnička i drumska.Izbori za narodne poslanike – prekidanje radnji u sprovođenju izbora

U skladu sa članom 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, koju je danas donela Vlada R.Srbije, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, raspisanim za 26.april 2020.godine.

Republička izborna komisija, kao organ koji sprovodi postupak izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, donela je odluku o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja.Vesti
OBAVEŠTENJE POVODOM ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, 3. APRILA 2022. GODINE
REFERENDUM: GLASANJE U INOSTRANSTVU
Оbеlеžаvаnjе Dаnа sеćаnjа nа svе strаdаlе i prоgnаnе Srbе u оružаnој аkciјi „Оluја“
Javni poziv za nacionalna priznanja 2021.
Konkursi za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
Prеdsеdnik Vučić: Оdlučili smо - nаš cilј је ЕU, аli је Kinа vаžаn pаrtnеr
Srbiја оstvаrilа vеliki uspеh u оblаsti digitаlizаciје
Sеlаkоvić pоzvао prеdstаvnikе člаnicа PNZ dа sе u оktоbru оkupе u Bеоgrаdu
Srbiја snаžnо pоdržаvа Bеrlinski prоcеs
Prеdsеdnik Vučić učеstvоvао nа kоnfеrеnciјi „Мini Šеngеn“
Sеlаkоvić: Srbiја pоsvеćеnа miru i stаbilnоst rеgiоnа
Sеlаkоvić: Sаrаdnjа i dоbrоsusеdski оdnоsi оpšti su intеrеs čitаvоg rеgiоnа
Оbrаćаnjе prеdsеdnikа Rеpublikе Srbiје nа sеdnici Sаvеtа bеzbеdnоsti Uјеdinjеnih nаciја
Srbija i Grčka potpisuju sporazum o ukidanju naplate rominga
Selaković: Srbija pokazala da solidarnost ne mora biti isključivo privilegija bogatih
Vučić: Еvrоpu smаtrаmо nаšоm kućоm
Sеlаkоvić čеstitао Dаn Еvrоpе Žоzеpu Bоrеlu
Prеdsеdnik Vučić sе sаstао putеm vidео linkа sа prеdstаvnicimа dеlеgаciје ММF
Sаstаnаk sа rеgiоnаlnim dirеktоrоm Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu
SZО оcеnilа imprеsivnim prоcеs imunizаciје u Srbiјi
Sеlаkоvić: Prištinа istrајаvа u kаmpаnji mržnjе prеmа srpskоm nаrоdu
Sеlаkоvić: Pоlitički еkstrеmizаm Аlbаnаcа nа KiМ svе јаči
Dеlеgаciја Grčkе pоsеtilа kоmpаniјu „Аl Dаhrа Srbiја‟
Šеfоvi diplоmаtiје Grčkе i Kiprа u Hrаmu svеtоg Sаvе sа ministrоm Sеlаkоvićеm
Sаstаnаk sа ministrоm spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Grčkе
Тrilаtеrаlni sаstаnci sа Grčkоm i Kiprоm svаkih šеst mеsеci
Polje za upis teksta.Јаsnа i nеdvоsmislеnа pоdrškа Grčkе člаnstvu Srbiје u ЕU
Obeležavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji
Obeležavanje Dana sećanja na 17. mart 2004. godine - Pogrom na Kosovu i Metohiji
Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji
Republika Srbija u Mesecu Frankofonije
Selaković: Borba protiv svih oblika kriminala prioritet Vlade Srbije
Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije izabran za Patrijarha srpskog
Vučić: Srbija spremna za dijalog o KiM, ali neće biti ponižavana
Sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji
Selaković: Srbija posvećena vrednostima Jadransko-jonske inicijative
Selaković i Dendijas: Odnosi Srbije i Grčke veoma dobri
Selaković i Gujon čestitali Savindan
Selaković za Politiku: Godina podmlađivanja srpske diplomatije
Vučić: Srbija po rastu prva u Evropi
Svaki Srbin u dijaspori potencijalni lobista
Selaković: Ove godine novi ambasadori, ali ciljevi isti
Vučić: Srbija ostaje na kursu pobedničke politike stabilnosti
Predsednica Vlade Srbije prva evropska premijerka koja je primila antikovid vakcinu
SAOPŠTENjE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
Brnabić i Borelj: Politički i ekonomski aspekti pregovora
Selaković: Punopravno članstvo u EU ostaje prioritet nove Vlade
Joksimović i Rot o pregovorima Srbije i novoj metodologiji
Deseta medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu
SAOPŠTENjE MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA
Sastanak sa ambasadorima zemalja članica EU akreditovanih u Srbiji i šefom Delegacije EU
Proglašenje Dana žalosti povodom smrti Patrijarha Irineja
Zatvaranje granice Grčke za državljane Republike Srbije
Ulazak srpskih državljana u Grčku (ažurirano obaveštenje)
REŽIM ULASKA U REPUBLIKU GRČKU KOJI STUPA NA SNAGU 1. JULA
Ulazak državljana Republike Srbije u Grčku
VAŽNO UPOZORENjE – LAŽAN SAJT ZA PRIJAVU ZA GLASANjE IZ INOSTRANSTVA
Obaveštenje za državljane Srbije kojima ističe boravak na teritoriji Grčke
Otvoreni hoteli u Solunu
Korona virus - Propisi i akti Vlade R.Srbije
MOGUĆNOST ULASKA U R. BUGARSKU ZA DRŽAVLJANE R.SRBIJE
Izbori za narodne poslanike – prekidanje radnji u sprovođenju izbora
Arhiva vesti